●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: The Answer Series

Results 31 to 45 of 95
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568894

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie toenemend gewilde studiegids dek die Graad 12 KABV-kurriklum en motiveer leerders om hul vaardighede in hierdie opwindende vak te ontwikkel. Dit sluit die volgende in:

Omvattende Notas gerangskik in Modules & Eenhede
Eksamenvrae per Module
Memo's vir alle Eksamenvrae
plus 'n kaartwerkafdeling wat notas en voorbeelde van verskillende tipes vrae en berekeninge insluit,

plus eksamenvraestelle en antwoorde. 'n Topografiese kaart in kleur en ortofoto word ingesluit

Hierdie boek het duidelike sketse, bondige verduidelikings en 'n wye verskeidenheid vrae met memo's.
Dit bied aan leerders 'n kompakte gids om al die konsepte in die kurrikulum te bemeester. Onlangse KABV-eksamenvrae en antwoorde is ook ingesluit.

Hierdie 3 in 1 studiegids is vir alle Graad 12-Geografieleerders geskik, van dié wat sukkel om basiese konsepte onder die knie te kry, tot dié wat vasberade is om topsimbole te behaal.
Publication date: 2014-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686505

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 139
This comprehensive compendium of questions and answers, compiled by an expert team of maths educators, is designed for exam revision. The purpose, however, has been to extend mathematical thinking and expertise beyond the norm.

It contains:

'¢ 10 Paper 1 Exam Papers with Memos
'¢ 10 Paper 2 Exam Papers with Memos

It features practice exams and answers and allows students to practice under timed exam conditions as well as highlight which areas of the syllabus require more attention.

The handy tips and detailed memos help to develop a learner's confidence in mastering all the concepts that form part of the CAPS/IEB curriculum.

The wide range of questions will extend the learner and accelerate progress towards excellence in this challenging, rewarding subject.
Publication date: 2014-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568856

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 1 of a SET of 2 Life Sciences books which together comprehensively cover the Grade 12 CAPS curriculum implemented in 2014.

It contains the 2 Knowledge Areas which are examined in PAPER I of the external National final exam:

Life Processes in Plants and Animals
Environmental Studies
It also includes complete notes on the Grade 11 Environmental Studies component of the Grade 12 Paper 1.

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides offer thoroughly researched, NEW material which is relevant, accessible and enjoyable. The content is comprehensive, yet very learner-friendly.

The graded questions (and answers) provided for each unit secure thorough mastery of the challenges of this major subject and the 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

By working systematically throughout the year, grade 12 learners of varying abilities and learning styles are inspired to achieve excellent results.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568870

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 2 of a SET of 2 Life Sciences books comprehensively covering the Grade 12 CAPS curriculum implemented in 2014.

It contains the 2 Knowledge Areas which are examined in PAPER II of the external National final exam:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides appeal to learners of all abilities and learning styles. They provide clear, up to date notes and bulleted summaries. Clear diagrams enhance the learning experience and boost understanding of challenging topics.

Subject material is organised into bite-sized chunks with practical hints provided throughout.

The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology. A wide range of questions and answers prepares learners for their final exams.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568689

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This 2 in 1 study guide offers Grade 12 learners a unique method of mastering and excelling in matric maths. Learners are drawn into a carefully constructed question and answer 'ladder' of development and support. This book contains an extremely comprehensive, methodically arranged compilation of exam questions and answers, appropriate for the NATIONAL and IEB Mathematics exams. The carefully scaffolded questions also cover both the Grade 11 and 12 content which is included in the final exam.

The book has TWO distinct sections:

Topic-based Questions & Solutions - to develop a thorough understanding of theory, techniques & concepts in each topic.
14 CAPS Exam Papers with detailed solutions, compiled from past National and IEB exams.
In the first section of this study guide, questions have been arranged in separate TOPICS, enabling learners to master one section at a time. The questions are graded and grouped to help learners grow in understanding, confidence and expertise. They cover not only the Grade 12 content, but all prior (Grade 10 & 11) concepts essential for understanding and success.

In the second section, the 7 exam papers have been compiled according to the National Exam Guidelines and take cognitive levels and weighting per topic into account. Care has been taken to select questions across these 7 exams so as to cover all aspects and techniques of all topics comprehensively.

Useful notes, summaries and 'advice boxes' are offered throughout this publication.

This bestseller provides excellent preparation for CAPS and IEB matriculants throughout the year and has seen many learners succeeding beyond their expectations in this vital subject.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558123

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie Graad 10 Lewenswetenskappe IEB studiegids voldoen aan die IEB SAGS-dokument en dek al die afdelings van die IEB-kurrikulum.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie gids is 'n noodsaaklike inleiding tot verskeie onderwerpe wat in Graad 11 en 12 verder behandel word.

Die vakmateriaal is in logiese afdelings wat 'n duidelike oorsig tesame met uitgebreide detail verskaf ten einde die Graad 10-kurrikulum te bemeester.

Die illustrasies en die reeks vrae en antwoorde gee aan die leerder 'n voorsprong en verseker dat begrip teen elkeen se individuele pas kan plaasvind. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568849

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 199
Hierdie boek is DEEL 1 van 'n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat tesame die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geïmplementeer is, breedvoerig dek.

Dit bevat die 2 Kennisareas wat in VRAESTEL I van die eksterne Nasionale finale eksamen geëksamineer word:

Lewensprosesse in Plante en Diere
Omgewingstudies
Dit sluit ook volledige notas oor Graad 11 Omgewingstudies as 'n komponent van die Graad 12 Vraestel 1 in.

Beide DEEL 1 end DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie 3 in 1 studiegidse bied NUWE materiaal wat deeglik nagevors, relevant, toeganklik en genotvol is. Die inhoud is omvattend, tog leerdervriendelik.

Die gegradeerde vrae (en antwoorde) wat vir elke eenheid verskaf word, verseker dat die uitdagings wat hierdie vak bied, deeglik bemeester word. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar sistematies te werk, word graad 12 leerders met verskillende leervermoëns en leerstyle geïnspireer om uitstekende resultate te behaal.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568863

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 199
Hierdie boek is DEEL 2 van 'n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geïmplementeer is, breedvoerig dek.

Dit bevat die 2 Kennisareas wat in VRAESTEL II van die eksterne Nasionale finale eksamen geëksamineer word:

Lewe op die Molekulêre, Sellulêre en Weefselvlak
Diversiteit, Verandering en Kontinuïteit
Beide DEEL 1 en DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie 3 in 1 studiegidse spreek tot leerders van alle vermoëns en leerstyle. Dit verskaf duidelike, nuut-nagevorsde notas en kolpuntlys-opsommings. Duidelike diagramme verbeter die leerproses en vergemaklik begrip van uitdagende onderwerpe.

Vakmateriaal is in kleiner dele opgebreek en praktiese wenke word deurgaans gegee.

Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie. 'n Wye reeks vrae en antwoorde berei leerders vir hul finale eksamens voor.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297664

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 250
This teacher's guide offers full solutions to all the exercises and activities in the learners book, plus teaching guidance, work schedules and all the details about the new curriculum.

The learners book, based on the CAPS curriculum, presents the curriculum in 12 learner-friendly modules and includes ample interactive exercises.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568696

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 2 in 1 studiegids bied aan Graad 12-leerders 'n unieke metode om matriekwiskunde te bemeester en daarin uit te blink. Leerders word deel gemaak van 'n sorgvuldig saamgestelde vraag-en-antwoord-'leer' van ontwikkeling en ondersteuning. Hierdie boek bevat 'n uiters omvattende, metodies gerangskikte samestelling van eksamenvrae en - antwoorde, geskik vir beide die NASIONALE en die IEB-wiskunde-eksamens. Die sorgvuldig opgeboude vrae dek ook beide die Graad 11- en 12-inhoud wat in die eindeksamen ingesluit word.

Daar is TWEE duidelik onderskeibare afdelings in die boek:

Onderwerpgerigte Vrae & Oplossings - om 'n deeglike begrip van teorie, tegnieke & konsepte in elke onderwerp te ontwikkel.
14 Eksamenvraestelle en Memo's wat uit vorige vraestelle saamgestel is.
In die eerste afdeling van die studiegids is vrae in aparte ONDERWERPE gerangskik, wat leerders in staat stel om een onderwerp op 'n slag te bemeester. Die vrae is gegradeer en gegroepeer om leerders in begrip, selfvertroue en kundigheid te help groei. Dit dek nie net die Graad 12-inhoud nie, maar ook alle vorige (Graad 10 & 11) konsepte wat noodsaaklik is vir begrip en sukses.

In die tweede afdeling is die 7 eksamenvraestelle volgens die Nasionale Eksamenriglyne saamgestel en kognitiewe vlakke en gewigstoekenning per onderwerp is in ag geneem. Vrae is met omsigtigheid uit die 7 eksamenvraestelle gekies sodat dit alle aspekte en tegnieke van alle onderwerpe volledig dek.

Nuttige notas, opsommings en teksraampies met raad word regdeur die publikasie gegee.

Hierdie topverkoper bied regdeur die jaar uitstekende voorbereiding vir KABV- en IEB-matrikulante en het al baie leerders gehelp om bo hul verwagtinge in hierdie belangrike vak, sukses te behaal.
Publication date: 2014-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920053956

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 139
An innovative and comprehensive guide to two major components of the new curriculum, this book is aimed at Grade 10 and 11 learners.

It is designed to expand on the development of patterns - recognizing them, generalising from them and understanding their relevance.

It also includes modelling the patterns and showing the relevance, value and importance of modelling patterns.

Stephen Sproule has an outstanding reputation as a mathematician, educator and author.

This book has been met with enormous enthusiasm for the way it embraces the new curriculum, and the insight and understanding it offers.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568757

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids, wat aan die vereistes van die KABV-kurrikulum voldoen, is 'n topverkoper, volgepakte uitgawe wat al die oplossings wat jy nodig het om hierdie uitdagende vak te bemeester, bied.

Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde
Oefeninge & Eksamenvrae
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke
Hierdie studiegids dek al die basiese konsepte, wette, definisies en berekeninge wat op 'n maklik verstaanbare manier verduidelik word en stel leerders in staat om onafhanklik en teen hulle tempo te vorder.

Leerders kan hul wetenskaplike vaardighede ontwikkel en hul begrip van die vak verbeter deur sistematies deur elke onderwerp met gepaardgaande vrae te werk. Die duidelik-uiteengesette antwoorde bied omvattende ondersteuning regdeur die leerproses.

Alhoewel Fisiese Wetenskappe 'n uitdagende vak is, kan topresultate in beide die KABV- en IEB finale eksamens, met die hulp van hierdie studiegids behaal word.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568924

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This book, which is based on CAPS and the latest Examination Guidelines, covers the following 4 skills:

Listening and Speaking
Reading and Viewing
Writing and Presenting
Language Structures and Conventions
It includes:

Comprehensive Notes on each of these 4 skills
Exercises with Answers on each of the skills.
An Exam Paper and Memo
An Audio CD of listening activities
Learners will benefit from this comprehensive presentation of all the skills required to excel in English First Additional Language (FAL).

The audio CD as well as full example texts are provided to develop more specific skills.

General pointers for handling literature setwork questions also equip learners to extend their ability in the literature component.

This study guide is a thorough handbook for learners of all academic abilities to develop confidence and expertise in mastering this subject.
Publication date: 2014-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297824

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie 3 in 1 studiegids bied, vir leerders en onderwysers, 'n omvattende en innoverende benadering tot Wiskundige Geletterdheid.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Hierdie boek bied 'n konkrete oplossing vir leerders wat hierdie vak neem. Dit ontwikkel hul vaardighede en selfvertroue in die oplos van enige soort wiskundige probleem wat spesifiek op die kurrikulum van toepassing is.

Die stimulerende maklik-om-te-volg teks, duidelike diagramme en illustrasies motiveer leerders om redelik moeiteloos deur elke onderwerp te vorder. Nuwe konsepte en tegnieke word dwarsdeur die boek sistematies vasgelê en geassesseer.

'n Noodsaaklike studiegids vir sukses in Wiskundige Geletterdheid.
Publication date: 2014-09-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297671

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 250
Hierdie leerderboek, gebaseer op die KABV-kurrikulum, bied die kurrikulum in 12 leerdervriendelike modules aan en dit sluit verskeie interaktiewe oefeninge in.
Publication date: 2014-10-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.