●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686574

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 2 of a SET of 2 IEB Grade 12 Life Sciences books that are SAGS 2015 compliant and together effectively cover all Strands of the IEB Grade 12 curriculum.

This PART 2 study guide contains the following 2 Knowledge Strands:

Environmental Studies
Life Processes in Plants and Animals
This book supplements PART 1 which contains the remaining 2 Strands:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
In 2016 the Strand selected for assessment in PAPER II is 'Environmental Studies'. The other 3 Strands will be assessed in PAPER I. (The selection is not the same each year. IEB candidates need to be sure that they are duly informed in this regard.)

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides tackle challenging content in a clear, easy-to-follow style.

The notes provide extensive coverage of the IEB curriculum as well as enrichment. They are accessible to learners of different abilities and processing styles.

The wide range of graded questions and answers, and rapid fires, enable learners to master the subject material and to excel in their final examinations.
Publication date: 2016-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686567

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 1 of a SET of 2 IEB Grade 12 Life Sciences books that are SAGS 2015 compliant and together effectively cover all Strands of the IEB Grade 12 curriculum.

This PART 1 study guide contains the following 2 Knowledge Strands:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
PART 1 is supplemented by PART 2 which contains the remaining 2 Strands:

Environmental Studies
Life Processes in Plants and Animals
In 2016 the Strand selected for assessment in PAPER II is 'Environmental Studies'. The other 3 Strands will be assessed in PAPER I. (The selection is not the same each year. IEB candidates need to be sure that they are duly informed in this regard.)

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides offer thoroughly researched, NEW material which is relevant, accessible and enjoyable. The subject material is logically organised and offers simple outlines, comprehensive summaries and clear diagrams which enhance the overall impact of the books.

The wide range of graded questions and answers, and 'rapid fires', enable learners to master the subject and to excel in their final examinations.
Publication date: 2016-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686529

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 199
This Grade 9 publication offers extremely thorough and plentiful practice in mastering the essential techniques and concepts as required by the Grade 9 CAPS curriculum and includes several useful summaries of facts and formulae.

This 2 in 1 publication includes:

Topic-based Questions & Answers - for an understanding of theory, techniques & concepts
Exam Papers & Memos that put theory into practice
The first section covers questions per topic. The questions within each topic are graded with the purpose of developing concepts step-by-step and in so doing growing the understanding, knowledge and confidence of the learner.

The second section consists of a set of exam papers that reflects the standard and the weighting per topic as required by CAPS. Detailed solutions with additional explanations, notes and hints develop the learner's skills in examination technique.

A most comprehensive study guide which will benefit learners of all levels of competence reached in this challenging subject.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686673

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 199
Hierdie Graad 8-Wiskunde studiegids bied 'n deeglike inleiding tot kritieke wiskundige konsepte soos Algebra en Meetkunde. Hierdie grondslag is noodsaaklik en deurslaggewend vir die leerder se opbou van kennis en selfvertroue in hierdie uiters belangrike vak.

Hierdie 2 in 1 publikasie sluit in:

Onderwerpgebaseerde Vrae & Antwoorde - om die begrip van teorie, tegnieke & konsepte te ontwikkel
Eksamenvraestelle & Memo's- om die teorie in die praktyk toe te pas
Die eerste afdeling stel elke konsep bekend en ontwikkel die begrip daarvan deur gegradeerde vrae oor elke onderwerp. Omvattende antwoorde vir alle vrae word verskaf, met leiding in die vorm van baie ekstra wenke en raad in inligtingsboksies.

Die tweede afdeling bestaan uit 'n verskeidenheid eksamenvraestelle. Volledige oplossings met ekstra verduidelikings, notas en wenke word verskaf om die leerder se vaardighede in eksamentegniek te ontwikkel.

In hierdie uitdagende vak sal hierdie studiegids vir leerders op alle vlakke van bekwaamheid voordelig wees.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686666

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 199
This Grade 8 Maths study guide provides a thorough introduction to critical mathematical concepts such as algebra and geometry. This foundation is essential for the development of logical thinking and the growth of knowledge and confidence in this extremely important subject.

This 2 in 1 publication includes:

Topic-based Questions & Answers - to build an understanding of theory, techniques & concepts in each topic
Exam Papers & Memos - to put theory into practice and reinforce concepts in an integrated way
The first section introduces and builds understanding of each concept through graded questions on each topic. Comprehensive answers to all questions are provided with many extra tips and advice boxes for guidance.

The second section consists of a range of exam papers. Detailed solutions with additional explanations, notes and hints are provided to develop the learner's skills in examination technique.

This study guide is beneficial for learners at all levels of competence in this challenging subject.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568979

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 199
Hierdie Graad 9-publikasie bied uiters deeglike en omvattende oefeninge om noodsaaklike tegnieke en konsepte soos wat deur die Graad 9 KABV-kurrikulum vereis word, te bemeester. Dit bevat ook nuttige opsommings van feite en formules.

Hierdie 2 in 1 publikasie bevat:

Onderwerpgebaseerde Vrae en Antwoorde - om begrip van teorie, tegnieke en konsepte te bemeester
Eksamenvraestelle en Memo's wat leerders leer om teorie toe te pas
Die eerste afdeling bied vrae per onderwerp. Die vrae is gegradeer sodat die konsepte stap vir stap kan ontwikkel. Op hierdie manier word die begrip, kennis en selfvertroue van die leerder opgebou.

Die tweede afdeling bestaan uit eksamenvraestelle wat die standaard en gewigte per onderwerp soos deur KABV vereis, weerspieël. Gedetailleerde oplossings met aanvullende verduidelikings, notas en wenke ontwikkel die leerder se eksamenvaardighede.

Hierdie uiters volledige studiegids sal vir leerders op alle vlakke van bekwaamheid voordelig wees.
Publication date: 2015-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297817

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This 3 in 1 study guide offers, for both learners and teachers, a comprehensive and innovative approach to Maths Literacy.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
Exercises and 'Test your Understandings' for each topic
Detailed Answers with Explanations & handy hints
This book provides a concrete solution to learners embarking on this subject. It develops their skills and confidence in solving mathematical problems relevant to the curriculum.

The stimulating material with easy-to-follow text and clear illustrations guide the learners effortlessly through each topic. New concepts and techniques are systematically reinforced and assessed throughout the book.

An essential study guide to success in Maths Literacy.
Publication date: 2014-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297824

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie 3 in 1 studiegids bied, vir leerders en onderwysers, 'n omvattende en innoverende benadering tot Wiskundige Geletterdheid.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Hierdie boek bied 'n konkrete oplossing vir leerders wat hierdie vak neem. Dit ontwikkel hul vaardighede en selfvertroue in die oplos van enige soort wiskundige probleem wat spesifiek op die kurrikulum van toepassing is.

Die stimulerende maklik-om-te-volg teks, duidelike diagramme en illustrasies motiveer leerders om redelik moeiteloos deur elke onderwerp te vorder. Nuwe konsepte en tegnieke word dwarsdeur die boek sistematies vasgelê en geassesseer.

'n Noodsaaklike studiegids vir sukses in Wiskundige Geletterdheid.
Publication date: 2014-09-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568856

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 1 of a SET of 2 Life Sciences books which together comprehensively cover the Grade 12 CAPS curriculum implemented in 2014.

It contains the 2 Knowledge Areas which are examined in PAPER I of the external National final exam:

Life Processes in Plants and Animals
Environmental Studies
It also includes complete notes on the Grade 11 Environmental Studies component of the Grade 12 Paper 1.

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides offer thoroughly researched, NEW material which is relevant, accessible and enjoyable. The content is comprehensive, yet very learner-friendly.

The graded questions (and answers) provided for each unit secure thorough mastery of the challenges of this major subject and the 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

By working systematically throughout the year, grade 12 learners of varying abilities and learning styles are inspired to achieve excellent results.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568870

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 2 of a SET of 2 Life Sciences books comprehensively covering the Grade 12 CAPS curriculum implemented in 2014.

It contains the 2 Knowledge Areas which are examined in PAPER II of the external National final exam:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides appeal to learners of all abilities and learning styles. They provide clear, up to date notes and bulleted summaries. Clear diagrams enhance the learning experience and boost understanding of challenging topics.

Subject material is organised into bite-sized chunks with practical hints provided throughout.

The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology. A wide range of questions and answers prepares learners for their final exams.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558123

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie Graad 10 Lewenswetenskappe IEB studiegids voldoen aan die IEB SAGS-dokument en dek al die afdelings van die IEB-kurrikulum.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie gids is 'n noodsaaklike inleiding tot verskeie onderwerpe wat in Graad 11 en 12 verder behandel word.

Die vakmateriaal is in logiese afdelings wat 'n duidelike oorsig tesame met uitgebreide detail verskaf ten einde die Graad 10-kurrikulum te bemeester.

Die illustrasies en die reeks vrae en antwoorde gee aan die leerder 'n voorsprong en verseker dat begrip teen elkeen se individuele pas kan plaasvind. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568849

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 199
Hierdie boek is DEEL 1 van 'n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat tesame die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geïmplementeer is, breedvoerig dek.

Dit bevat die 2 Kennisareas wat in VRAESTEL I van die eksterne Nasionale finale eksamen geëksamineer word:

Lewensprosesse in Plante en Diere
Omgewingstudies
Dit sluit ook volledige notas oor Graad 11 Omgewingstudies as 'n komponent van die Graad 12 Vraestel 1 in.

Beide DEEL 1 end DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie 3 in 1 studiegidse bied NUWE materiaal wat deeglik nagevors, relevant, toeganklik en genotvol is. Die inhoud is omvattend, tog leerdervriendelik.

Die gegradeerde vrae (en antwoorde) wat vir elke eenheid verskaf word, verseker dat die uitdagings wat hierdie vak bied, deeglik bemeester word. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar sistematies te werk, word graad 12 leerders met verskillende leervermoëns en leerstyle geïnspireer om uitstekende resultate te behaal.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568863

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 199
Hierdie boek is DEEL 2 van 'n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geïmplementeer is, breedvoerig dek.

Dit bevat die 2 Kennisareas wat in VRAESTEL II van die eksterne Nasionale finale eksamen geëksamineer word:

Lewe op die Molekulêre, Sellulêre en Weefselvlak
Diversiteit, Verandering en Kontinuïteit
Beide DEEL 1 en DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie 3 in 1 studiegidse spreek tot leerders van alle vermoëns en leerstyle. Dit verskaf duidelike, nuut-nagevorsde notas en kolpuntlys-opsommings. Duidelike diagramme verbeter die leerproses en vergemaklik begrip van uitdagende onderwerpe.

Vakmateriaal is in kleiner dele opgebreek en praktiese wenke word deurgaans gegee.

Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie. 'n Wye reeks vrae en antwoorde berei leerders vir hul finale eksamens voor.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297985

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie waardevolle studiegids, gebaseer op die KABV-kurrikulum, dek 6 onderwerpe, en sluit vir elke onderwerp die volgende in:

Omvattende Notas, Sleutelterme & Tydlyne
Vrae & Opstelle
Vrae & Opstelle se Antwoorde
plus: Eksamenvraestelle en Memo's

Hierdie boek is 'n deeglik bewese weergawe van die tydperke en kulture wat deur die Graad 10 Geskiedeniskurrikulum gedek word. Baie foto's en uittreksels word gebruik om aan gebeure konteks te gee en die vak meer toeganklik te maak.

Die sleutelterme en tydlyne bied maklike verwysing vir elke onderwerp.

'n Wye verskeidenheid brongebaseerde en opsteltipe vrae word verskaf en die volledige antwoorde en modelopstelle illustreer die vaardighede wat leerders moet kan bemeester, baie duidelik.

Hierdie boek is 'n waardevolle hulpmiddel om 'n goeie begrip van die Geskiedeniskurrikulum te vestig.

Onderwysers kan 'n gratis voorstellings-CD aanvra wat saam met hierdie boek in die klaskamer gebruik kan word. Hierdie CD wys ook vir leerders hoe breinkaarte gebruik kan word om sleutelinhoud op te som. Dieselfde materiaal kan ook van die webtuiste afgelaai word.
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297954

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and provides a thorough introduction to Economics.

Arranged in TERMS, it offers:

Comprehensive Notes & Worked Examples per Term
Both Topic-based & Term-based Questions
Answers to all questions
plus 2 Original Exam Papers & Memos

The compact set of notes and associated questions form part of a successful study guide that is a proven route to the best results.

The focus is on understanding, exam preparation and providing a solid grounding for Economics in
Grades 11 and 12.

This study guide emphasizes the links between multiple economic factors that make this complex subject so interesting, setting learners up for success at this early stage.
Publication date: 2013-07-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.