●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568696

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 2 in 1 studiegids bied aan Graad 12-leerders 'n unieke metode om matriekwiskunde te bemeester en daarin uit te blink. Leerders word deel gemaak van 'n sorgvuldig saamgestelde vraag-en-antwoord-'leer' van ontwikkeling en ondersteuning. Hierdie boek bevat 'n uiters omvattende, metodies gerangskikte samestelling van eksamenvrae en - antwoorde, geskik vir beide die NASIONALE en die IEB-wiskunde-eksamens. Die sorgvuldig opgeboude vrae dek ook beide die Graad 11- en 12-inhoud wat in die eindeksamen ingesluit word.

Daar is TWEE duidelik onderskeibare afdelings in die boek:

Onderwerpgerigte Vrae & Oplossings - om 'n deeglike begrip van teorie, tegnieke & konsepte in elke onderwerp te ontwikkel.
14 Eksamenvraestelle en Memo's wat uit vorige vraestelle saamgestel is.
In die eerste afdeling van die studiegids is vrae in aparte ONDERWERPE gerangskik, wat leerders in staat stel om een onderwerp op 'n slag te bemeester. Die vrae is gegradeer en gegroepeer om leerders in begrip, selfvertroue en kundigheid te help groei. Dit dek nie net die Graad 12-inhoud nie, maar ook alle vorige (Graad 10 & 11) konsepte wat noodsaaklik is vir begrip en sukses.

In die tweede afdeling is die 7 eksamenvraestelle volgens die Nasionale Eksamenriglyne saamgestel en kognitiewe vlakke en gewigstoekenning per onderwerp is in ag geneem. Vrae is met omsigtigheid uit die 7 eksamenvraestelle gekies sodat dit alle aspekte en tegnieke van alle onderwerpe volledig dek.

Nuttige notas, opsommings en teksraampies met raad word regdeur die publikasie gegee.

Hierdie topverkoper bied regdeur die jaar uitstekende voorbereiding vir KABV- en IEB-matrikulante en het al baie leerders gehelp om bo hul verwagtinge in hierdie belangrike vak, sukses te behaal.
Publication date: 2014-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568689

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This 2 in 1 study guide offers Grade 12 learners a unique method of mastering and excelling in matric maths. Learners are drawn into a carefully constructed question and answer 'ladder' of development and support. This book contains an extremely comprehensive, methodically arranged compilation of exam questions and answers, appropriate for the NATIONAL and IEB Mathematics exams. The carefully scaffolded questions also cover both the Grade 11 and 12 content which is included in the final exam.

The book has TWO distinct sections:

Topic-based Questions & Solutions - to develop a thorough understanding of theory, techniques & concepts in each topic.
14 CAPS Exam Papers with detailed solutions, compiled from past National and IEB exams.
In the first section of this study guide, questions have been arranged in separate TOPICS, enabling learners to master one section at a time. The questions are graded and grouped to help learners grow in understanding, confidence and expertise. They cover not only the Grade 12 content, but all prior (Grade 10 & 11) concepts essential for understanding and success.

In the second section, the 7 exam papers have been compiled according to the National Exam Guidelines and take cognitive levels and weighting per topic into account. Care has been taken to select questions across these 7 exams so as to cover all aspects and techniques of all topics comprehensively.

Useful notes, summaries and 'advice boxes' are offered throughout this publication.

This bestseller provides excellent preparation for CAPS and IEB matriculants throughout the year and has seen many learners succeeding beyond their expectations in this vital subject.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568894

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie toenemend gewilde studiegids dek die Graad 12 KABV-kurriklum en motiveer leerders om hul vaardighede in hierdie opwindende vak te ontwikkel. Dit sluit die volgende in:

Omvattende Notas gerangskik in Modules & Eenhede
Eksamenvrae per Module
Memo's vir alle Eksamenvrae
plus 'n kaartwerkafdeling wat notas en voorbeelde van verskillende tipes vrae en berekeninge insluit,

plus eksamenvraestelle en antwoorde. 'n Topografiese kaart in kleur en ortofoto word ingesluit

Hierdie boek het duidelike sketse, bondige verduidelikings en 'n wye verskeidenheid vrae met memo's.
Dit bied aan leerders 'n kompakte gids om al die konsepte in die kurrikulum te bemeester. Onlangse KABV-eksamenvrae en antwoorde is ook ingesluit.

Hierdie 3 in 1 studiegids is vir alle Graad 12-Geografieleerders geskik, van dié wat sukkel om basiese konsepte onder die knie te kry, tot dié wat vasberade is om topsimbole te behaal.
Publication date: 2014-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568788

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This study guide was written in accordance with the latest Examination Guidelines and covers all aspects of the CAPS curriculum.

It contains, FOR EACH TOPIC:

- Comprehensive Notes
- Questions
- Answers
plus a sample exam paper & memo

This book is a dependable, easy-to-follow guide for every Grade 12 Consumer Studies student. It contains thoroughly researched notes, clear illustrations, study tips and input from subject specialists. The bulleted notes, relevant diagrams and logical layout aid understanding and accessibility of the curriculum content.

The topic-based questions and answers, as well as an exam paper with memo, provide a structured outline for effective exam preparation. This 3-in-1 study guide provides the total package that a learner requires to excel in Consumer Studies.
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558345

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Alles wat jy nodig het vir Graad 11 Rekeningkunde met Notas, Vrae, Antwoorde en Volledige Eksamens wat die hele kurrikulum dek.

Hierdie studiegids bied alles wat enige leerder nodig het om hul volle potensiaal in Graad 11 te bereik.

Daar is drie komponente in hierdie gids wat aan die KABV-vereistes voldoen:

Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp
Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp
Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke
Die kombinasie van gedetailleerde notas, uitgewerkte voorbeelde, duidelike oplossings, wenke en spesifieke raad lei daartoe dat hierdie studiegids 'n wenresep aan leerders wat oefening en konsolidasie nodig het, bied. Dit stel die leerder in staat om die studiemateriaal as geheel te verstaan.

Die wye verskeidenheid oefeninge berei die leerder volgens die vereistes van die KABV-kurrikulum voor.

Hierdie studiegids bied 'n onbetwiste raamwerk vir leerders sodat hulle die nodige vaardighede kan ontwikkel om hul in staat te stel om so goed as moontlik in Graad 11 sowel as Graad 12 Rekeningkunde te kan presteer.
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558376

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This study guide covers the Grade 11 CAPS curriculum and includes:

- Comprehensive Notes per Term
- Questions per Term
- Detailed Answers
plus 2 Exam Papers & Memos

The explanations and illustrations simplify concepts and aid comprehension. The bulleted style and table formatting makes learning easy and the content more accessible.

This book will provide learners with all they need to achieve their best in this increasingly relevant and interesting subject.
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558277

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This is a 3 in 1 publication that explores the deeper levels of the vital components of the CAPS curriculum. Learners tackling this in-depth study guide will be rewarded as, step by step, they get on top of previous uncertainties and pave their way to success. It contains: Comprehensive Notes and Worked Examples per topic, Exercises that are graded to promote logic and develop techniques in each topic and Detailed Solutions for all exercises, plus a fully explained comprehensive exam (paper 1 and paper 2) for thorough consolidation and final exam preparation. This hands-on study guide revises essential concepts from previous grades and develops the learner's understanding by means of step-by-step notes and worked examples to introduce new work. The summaries and handy hints consolidate the material and help learners to grown in confidence and expertise. This book is guaranteed to develop a solid grounding for every learner preparing for and intending to excel in their Grade 11 and 12 Maths examinations, a sure way to open doors for their future!
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558284

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie 3 in 1 publikasie ondersoek die dieper vlakke van al die noodsaaklike komponente van die
KABV-kurrikulum. Leerders wat hierdie indiepte studiegids aanpak, sal toekenning verdien soos hulle stap-vir-stap vorige onsekerhede te bowe kom en 'n suksesvolle pad vorentoe verseker.

Dit bied:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde per onderwerp
Oefeninge wat gegradeer is om die logika en tegnieke wat vereis word, te bevorder
Gedetailleerde Oplossings vir alle oefeninge
plus 'n omvattende eksamen (vraestel 1 & vraestel 2) met volledige verduidelikings vir deeglike vaslegging en finale eksamenvoorbereiding.

Hierdie effektiewe studiegids hersien al die noodsaaklike beginsels wat in vorige grade gedek is. Die leerder se begrip word deur stap-vir-stap notas uitgebrei en uitgewerkte voorbeelde word gebruik om nuwe werk bekend te stel.

Die opsommings en handige wenke dra daartoe by dat die leerders die studiemateriaal as geheel verstaan en sodoende word selfvertroue en vaardigheid by die Graad 11-leerder bevorder.

Hierdie boek waarborg die ontwikkeling van 'n stewige grondslag vir elke leerder wat vir die Graad 11 en 12 Wiskunde-eksamens voorberei en wat vasbeslote is dat hulle wil uitblink, 'n besliste weg na oop deure vir hul toekoms!
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558260

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie gids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum soos in 2013 geïmplementeer.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae, 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Die notas, vrae en antwoorde in hierdie studiegids omskep die uitgebreide Graad 11-kurrikulum in hanteerbare en toeganklike studiemateriaal.

Die verduidelikings is maklik om te verstaan. Leerders verkry insig in hoe alle interaksies van lewende wesens met mekaar verband hou.

Kolpuntlys-opsommings en duidelike diagramme verbeter die leerproses en vergemaklik begrip van uitdagende onderwerpe.

Die gegradeerde vrae (en antwoorde) wat vir elke eenheid verskaf word, verseker dat die uitdagings wat hierdie vak bied, deeglik bemeester word. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Uitgebreide vrae verbeter leerders se eksamenvaardighede sowel as hul waarnemings van die biologiese wêreld.

Hierdie studiegids stel leerders met uiteenlopende prestasievermoëns in staat om hul beste te lewer.
Publication date: 2013-09-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558338

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
The complete solution to Grade 11 Accounting with Notes, Questions, Answers and Full exams covering the entire curriculum.

This book is a stand-alone guide to any learner who wants to achieve their full potential in Grade 11.

There are three components to this CAPS-aligned book:

Comprehensive Notes with Worked Examples per Topic
Questions & Answers per Topic
Exam Papers & Answers with handy hints
The combination of detailed notes, worked examples, clear solutions, tips and focussed advice make this book a winner for a learner who needs practice and consolidation in this demanding subject. It enables learners to grasp the study material as a whole.

The wide variety of exercises prepares the learner according to the requirements of the CAPS curriculum.

This study guide provides a secure framework for a learner to develop the necessary skills to achieve their best in this grade as well as in Grade 12 Accounting.
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558420

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This new book is based on CAPS and covers the following 4 skills required by the curriculum:

Listening and Speaking
Reading and Viewing
Writing and Presenting
Language Structures and Conventions
It offers:

Comprehensive Notes on each of these 4 skills
Exercises with Answers on each of the skills
An Exam Paper and Memo
An Audio CD of 19 listening activities
This study guide attempts to demystify the process of how to succeed in English.

It covers each sub-skill separately, and gives examples of texts that learners are expected to produce in speaking and writing tasks.

The wide range of exercises, engaging content and helpful tips combine to produce a highly effective book.
Publication date: 2013-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558321

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie studiegids wat aan die KABV-vereistes voldoen, vereenvoudig die teorie van Graad 11 Fisiese Wetenskappe en bou die leerders se selfvertroue op deur verstaanbare verduidelikings tesame met hersieningsvrae.

Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde
Oefeninge & Eksamenvrae
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke
Met die ondersteuning wat hierdie studiegids aan die Graad 11-leerder bied, word probleemoplossende vaardighede ontwikkel sowel as die regte benadering om die vakkennis te bemeester.

Die vrae wat van eenvoudig tot meer kompleks gegradeer is, toets die leerder se vordering regdeur die jaar en is veral op eksamenvoorbereiding gemik.

Praktiese wenke word verskaf om algemene foute uit te wys en te verseker dat leerders 'n stewige basis vir die daaropvolgende Graad 12-kurrikulum vaslê.
Publication date: 2013-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558314

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
A CAPS-aligned study guide that simplifies the theory of Grade 11 Physical Sciences and builds confidence through clear explanations supported by revision questions.

Arranged in TOPICS, it offers:

- Comprehensive Notes and Worked Examples
- Exercises & Exam Questions
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

This book provides a solid support for the Grade 11 learner to develop problem-solving skills and the right approach to mastering the subject material.

The questions, ranging from simple to more complex, assess the progress of the learner throughout the year and particularly in exam preparation.

Practical hints are provided to highlight common errors and build a solid grounding for the upcoming Grade 12 curriculum.
Publication date: 2013-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558253

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This book covers the Grade 11 CAPS curriculum as implemented in 2013.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
The notes, questions and answers in this book transform a content-heavy Grade 11 curriculum into manageable and accessible study material.

The explanations are clear-cut and easy to comprehend. Learners are given an insight into the linked interaction of all living things.

Bulleted summaries and clear diagrams enhance the learning experience and boost understanding of challenging topics.

The graded questions (and answers) provided for each unit secure thorough mastery of the challenges of this major subject and the 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Extension questions develop the learner's examination skills and perception of the biological world.

This study guide advantages learners of all levels of ability to achieve their best results.
Publication date: 2013-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297671

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 250
Hierdie leerderboek, gebaseer op die KABV-kurrikulum, bied die kurrikulum in 12 leerdervriendelike modules aan en dit sluit verskeie interaktiewe oefeninge in.
Publication date: 2014-10-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.