●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558307

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids bied 'n gegronde oorgang tussen die basiese konsepte wat in Graad 10 Wiskundige Geletterdheid behandel is en die vaardighede wat nodig is vir die Graad 11-eindeksamen.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Hierdie boek is volgepak met inhoud, toepassings en assessering en sal tuis en in die klaskamer baie goed gebruik kan word. 'n Toeganklike, logiese benadering maak die leerervaring makliker. Die rangskikking en aanbieding van die materiaal gekombineer met verduidelikende notas, motiveer leerders om hul vaardigheid in hierdie kernvak te verbeter.

Die uitgebreide reeks vrae fokus daarop om vaardighede te ontwikkel om wiskundige probleme in die werklike lewe, binne die raamwerk van die KABV-kurrikulum, aan te pak. Leerders word toegerus om uitdagende vrae met selfvertroue en insig te benader.

Al verskil hul vermoëns en leerstyle, sal alle Graad 11-leerders hierdie boek as 'n treffer ervaar.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568887

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This increasingly popular study guide which covers the Grade 12 CAPS curriculum, motivates learners to develop their skills in this exciting subject.

It includes:

- Comprehensive Notes arranged into Modules & Units
- Exam Questions per Module
- Memos for all the Exam questions

plus a mapwork section offering notes and examples of various types of questions and calculations,

plus exam papers and answers. A colour topographical map and orthophoto are included.

This well-illustrated book, with concise explanations and a wide range of questions with memos, provides learners with a compact guide to mastering all the concepts in the curriculum. Additional recent CAPS exam questions and answers have been included.

This 3 in 1 study guide is beneficial for all Grade 12 Geography learners, from those who are struggling to grasp basic concepts to those who are determined to achieve top marks.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558291

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This 3 in 1 study guide provides a solid transition between the grounding concepts covered in Grade 10 Maths Literacy and the skills required for the final Grade 12 exams.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
Exercisesand 'Test your Understandings' for each topic
Detailed Answerswith Explanations & handy hints
This book is jam-packed with content, application and assessment and would be beneficial for both home and classroom use. The learning experience is eased by an accessible, logical approach. The arrangement and presentation of the material, combined with explanatory notes, motivates learners to improve their proficiency in this core subject.

The extensive range of questions focusses on acquiring skills to tackle real life mathematical problems within the framework of the CAPS curriculum. Learners are enabled to approach more challenging questions with confidence and insight.

Grade 11 learners of varying abilities and learning styles will find this book a winner.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568832

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie omvattende studiegids dek die Graad 12 KABV-kurrikulum en is volgens die nuutste Eksamenriglyne geskryf. Dit bied.

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Uitgewerkte Voorbeelde
- Onderwerpgebaseerde Vrae & Antwoorde
- Kwartaalgebaseerde Vrae & Antwoorde
- Oorspronklike Eksamenvraestelle & -memo's

In hierdie boek word 'n duidelike oorsig oor elke kwartaal en onderwerp gegee, wat die manier hoe hierdie uitdagende Graad 12-vak beskou word, verryk.

Die duidelikheid van die verduidelikings en illustrasies maak dit vir leerders met verskillende vermoëns en kennisvlakke moontlik om die kernkonsepte van hierdie fassinerende en relevante vak baas te raak.

Die noukeurig, gegradeerde vrae brei leerders se eksamenvaardighede en insig in die vak uit en motiveer hulle om uit te blink.
Publication date: 2016-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568726

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
Just like its successful predecessor, this CAPS Physical Sciences 2 in 1 book, which includes all Grade 11 content relevant to the matric exams, offers:

Questions & Detailed Answers arranged in TOPICS
10 Exam Papers & Memos, all with explanations & handy hints
The first section of this study guide focuses on a wide range of questions and answers per topic that are graded according to difficulty focuses on a wide range of questions and answers per topic that are graded according to difficulty.

This ensures that the learner gains a thorough understanding of the theory, techniques and concepts required by the curriculum.

The second section contains recent National and IEB exam papers - CAPS or adapted for CAPS - to prepare learners extensively for their final matric exams.

This book is an invaluable tool for consolidation and understanding of the study material as a whole throughout the year, while ensuring optimum, thorough exam preparation.
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568740

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This 3 in 1 study guide, which complies with the requirements of the CAPS curriculum, is a best seller, bumper edition that offers an all-in-one solution to the challenge of mastering this demanding subject.

Arranged in TOPICS, it offers:

Comprehensive Notes and Worked Examples
Exercises & Exam Questions
Detailed Answers with Explanations & handy hints
This study guide covers all the basic concepts, laws, definitions and calculations in an uncomplicated, accessible style and enables learners to progress independently and at their own pace.

Learners can develop their scientific skills and improve their understanding in the subject by working systematically through each topic and its associated questions. The clearly laid out answers offer comprehensive support throughout this learning process.

Physical Sciences is a heavyweight subject, but this book offers the solution to achieving top results in both the CAPS and IEB final exams.
Publication date: 2015-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568825

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This comprehensive Grade 12 CAPS study guide was written according to the latest Examination Guidelines. Arranged in TERMS, it offers: Comprehensive Notes & Worked Examples per Term, Both Topic-based & Term-based Questions and Answers to all questions plus an Original Exam Paper & Memo. In this book, clear outlines have been provided for all terms and topics, enhancing perspective in this challenging Grade 12 subject. The clarity of the explanations and illustrations enable learners of various abilities and knowledge levels to grasp the core concepts of this fascinating and relevant subject. The carefully graded questions promote subject insight and better exam skills, and thus motivate learners to excel.
Publication date: 2015-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568719

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids is met uiterste noukeurigheid ontwikkel vir die groot aantal leerders wat vir hierdie gewilde vak inskryf.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Dit bied bondige, toeganklike notas, duidelik uitgewerkte voorbeelde en vaslegging van konsepte deur gegradeerde oefeninge en toetse.

Hierdie boek word ten sterkste aanbeveel en waarborg sukses, maak voorsiening vir 'n wye verskeidenheid leerders deur die kurrikuluminhoud op 'n interessante en genotvolle manier aan te bied.

Hierdie boek is al wat jy nodig het om vir die eindeksamen in Wiskundige Geletterdheid voor te berei.
Publication date: 2015-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568962

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie boek dien as 'n toeganklike en doeltreffende hersieningshulpmiddel vir Graad 12-leerders. Dit kan regdeur die kwartaal, asook vir eksamenvoorbereiding, gebruik word.

Dit sluit in:

'n Blitshersiening van alle aspekte van die KABV-kurrikulum. Die noodsaaklike teorie en basiese konsepte word in hierdie afdeling gedek.
7 Eksamenvraestelle en Voorgestelde Antwoorde. Duidelike riglyne vir eksamentegniek en uitleg word deurgaans gegee.
Die wenke, kommentaar en deurlopende advies deur die onderwyser-skrywer, bou leerders se selfvertroue soos hulle sistematies deur die boek werk.

Die riglyne ten opsigte van berekeninge, opsommings van nuttige terminologie en afkortings, dra alles by tot 'n een-stop-boek wat 'n leerder deeglik sal voorberei vir toetse en eksamens.

Hierdie studiegids sal Rekeningkundige vaardighede ontwikkel en Rekeningkundeleerders se prestasie verbeter, ongeag hul vermoë.
Publication date: 2015-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568955

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This book provides an accessible and effective revision tool for Grade 12 students. It may be used throughout the term as well as for exam preparation.

It includes:

A Quick Revision of all aspects of the CAPS curriculum. This section covers the essential theory and basic concepts.
7 Exam Papers with Suggested Answers. Clear guidelines for exam technique and layout are provided throughout.
The tips, comments and ongoing advice offered by the teacher-author develop confidence in the learners as they work systematically through the book.

The guidelines to calculations, summaries of useful terminology and abbreviations all contribute to a one-stop-book that thoroughly prepares the learner for tests and exams.

This study guide will develop accounting skills and improve the performance of Accounting learners regardless of their ability.
Publication date: 2015-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568795

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie studiegids is in lyn met die nuutste Eksamenriglyne geskryf en dek alle aspekte van die KABV-kurrikulum.

Dit bevat, VIR ELKE ONDERWERP:

- Omvattende Notas
- Vrae
- Antwoorde
plus 'n model-eksamenvraestel en -memo

Hierdie boek is 'n betroubare, maklik-om-te-volg gids vir elke Graad 12-Verbruikerstudiesleerder. Dit bevat deeglik nagevorsde notas, duidelike illustrasies, studiewenke en bydraes van vakspesialiste. Die puntsgewyse notas, relevante diagramme en logiese uitleg help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

Die onderwerpgebaseerde vrae en antwoorde, sowel as 'n eksamenvraestel en memorandum, bied 'n gestruktureerde oorsig vir doeltreffende eksamenvoorbereiding.

Hierdie 3 in 1 studiegids verskaf die totale pakket wat 'n leerder nodig het om in Verbruikerstudies uit te blink.
Publication date: 2015-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568702

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This 3 in 1 study guide has been developed with meticulous care for the many learners enrolled for this popular subject.

It contains:
- Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
- Exercises and 'Test your Understandings' for each topic
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

It provides concise, accessible notes, clear worked examples and reinforcement of concepts through graded exercises and tests.

This book, a highly recommended, stand-alone guide to guaranteed success, caters for a wide spectrum of learners and stimulates interest and enjoyment of the curriculum content.

This book is all you need in order to prepare for the final Maths Literacy exam.
Publication date: 2015-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568733

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Net soos sy suksesvolle voorganger, sluit hierdie KABV Fisiese Wetenskappe 2 in 1 boek alle Graad 11 inhoud relevant aan die matriekeksamen in en bevat:

Vrae en Gedetailleerde Antwoorde in ONDERWERPE gerangskik
10 Eksamenvraestelle & Memo's, almal met verduidelikings & handige wenke
Die eerste afdeling van die studiegids fokus op 'n wye reeks vrae en antwoorde per onderwerp en dit is volgens die moeilikheidsgraad gegradeer.

Dit verseker dat die leerder 'n deeglike begrip van die teorie, tegnieke en konsepte wat deur die kurrikulum vereis word, ontwikkel.

Die tweede afdeling bevat onlangse Nasionale en IEB vraestelle - KABV of KABV-aangepas - om leerders breedvoerig vir die finale matriekeksamen voor te berei.

Hierdie studiegids is 'n waardevolle hulpmiddel vir vaslegging en begrip van die studiemateriaal as geheel, dwarsdeur die jaar; terwyl dit optimale, deeglike eksamenvoorbereiding verseker.
Publication date: 2015-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568801

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
This study guide was written in accordance with the latest Examination Guidelines and covers all aspects of the CAPS curriculum.

It contains:

- Comprehensive Notes per Term
- Possible Exam Questions for each topic
- Answers to all questions
plus an Exam Paper & Memo

This study guide presents the subject material in an accessible, organised format with bulleted summaries, diagrams, tables and hints to assist learners of all abilities and learning styles.

Exam questions from recent CAPS exams, at the end of each topic, enable learners to assess their understanding and also, to practise their skills.

A most valuable tool towards achieving top marks in Business Studies.
Publication date: 2015-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568764

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This study guide offers the complete solution to a Grade 12 learner who aims to excel in this subject.

The book follows the CAPS curriculum and includes:

Comprehensive Notes with Worked Examples per Topic
Questions & Answers per Topic
Exam Papers & Answers with handy hints
The carefully selected questions are graded to develop a thorough understanding and growing confidence in the subject material.

The extensive notes, the additional explanations and detailed solutions consolidate the theory and motivate the learner to attempt more challenging questions and master the concepts.
Publication date: 2015-02-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.